Ochrana osobných údajov – GDPR

1. COOKIES

1.1 Používanie cookies

Jednotlivé stránky používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého priehliadača.

1.2 Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

1.3. Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie. Na našich stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah aj iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

1.4. Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Cookies, ktoré sa na webových stránkach používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto informačným listom Vám chceme poskytnúť informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a o právach, ktoré máte podľa predpisov o ochrane osobných údajov.

2.1. Kto nesie zodpovednosť za spracúvanie Vašich osobných údajov?

GoGreen s. r. o., Čsl. Armády 76/14, PSČ: 028 01 , IČO: 51 483 335

Web: www.solarneprislusenstvo.sk

E-mail: info@solarneprislusenstvo.sk

Našu kontaktnú osobu p. Frelicha pre otázky osobných údajov môžete kontaktovať e-mailom na: info@solarneprislusenstvo.sk alebo telefonicky : 00421 911 393 747

2.2. Aké kategórie osobných údajov spracúvame a odkiaľ ich máme?

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nám ako klienti sami poskytnete. Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

a) Celé meno (meno, priezvisko popr. titul), adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto, štát) b) Kontaktné údaje (tel. č., e-mail)

V nevyhnutnom rozsahu spracúvame aj osobné údaje, ktoré sú voľne dostupné vo verejných registroch a databázach. Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

a) Celé meno (meno, priezvisko, popr. titul), adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto, štát) b) Kontaktné údaje (tel. č., email)

Nespracúvame žiadne osobitné kategórie osobných údajov.

2.3. Aké sú účely a právny základ spracúvania osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa držíme ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a iných relevantných právnych predpisov.

a) Spoločnosť GoGreen s. r. o., Čsl. Armády 76/14, PSČ: 028 01 , IČO: 51 483 335 (ďalej ako „dodávateľ), má uzatvorenú zmluvu o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb so spoločnosťou VM agency s.r.o., ( ďalej ako „objednávateľ). Účel spracúvania osobných údajov vyplýva z vyššie uvedenej zmluvy, v ktorej sa dodávateľ zaväzuje, že bude v rámci svojej telemarketingovej činnosti vyvíjať aktivitu smerujúcu k tomu, aby objednávateľ mal príležitosť uzavrieť zmluvu s konečným zákazníkom. Právny základ spracúvania osobných údajov predstavuje žiadosť dotknutej osoby aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Za žiadosť dotknutej osoby sa považuje písomný alebo ústny prejav, ktorým dáva najavo, že má záujem o konkrétnu službu či tovar, ktorú ponúka objednávateľ. b) Spracovanie osobných údajov je tiež nevyhnutné, aby sme si mohli plniť niektoré zákonné povinnosti v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, predovšetkým v oblastí financií a vedenia účtovníctva (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR). c) Ďalej spracúvame osobné údaje na účely našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ku ktorým patria hlavne prieskum trhu a marketing. Na základe uvedeného ustanovenia spracúvame osobné údaje dotknutej osoby v rámci prvého kontaktu, kedy ešte nie je zrejmé, či má o konkrétnu službu či tovar záujem.

d) Spracúvame aj osobné údaje dotknutých osôb, ktoré nám poskytli osobné údaje

v rámci telemarketingu a ktoré vyjadrili svoj súhlas so spracúvaním údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

2.4. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

V rámci našej firmy majú prístup k Vašim osobným údajom len tie osoby, ktoré ich spracúvajú za účelom plnenia našich povinností vyplývajúcich nám zo zmluvy podľa bodu 2.3. písmena a) tohto informačného listu. Okrem toho údaje môžu spracúvať aj iní zamestnanci v rámci marketingu, ku pracovnej náplni ktorých to patrí. Na plnenie niektorých našich zákonných a zmluvných povinností využívame služby externých poskytovateľov služieb. Patria k nim: Google, externý účtovník, kuriérske spoločnosti. Osobné údaje tiež poskytujeme objednávateľom s ktorými máme uzatvorené zmluvy podľa bodu 2.3. písmena a) tohto informačného listu. Okrem toho môžeme poskytovať Vaše osobné údaje ďalším príjemcom, predovšetkým orgánom verejnej moci, ak je to nevyhnutné na plnenie si našich zákonných povinností.

2.5. Aké práva si môžete ako dotknutá osoba podľa GDPR uplatniť?

Na vyžiadanie Vás budeme informovať, o tom, či a aké Vaše osobné údaje sú nami spracúvané a poskytneme ďalšie súvisiace informácie (čl. 15 GDPR). Okrem toho si môžete uplatniť právo na opravu (čl. 16 GDPR), vymazanie (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), prenosnosť (čl. 20 GDPR) osobných údajov. Môžete tiež kedykoľvek odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám predtým poskytli, avšak to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Taktiež to nebude mať vplyv na spracúvanie údajov, ktoré nám GDPR umožňuje spracúvať aj bez súhlasu.

V rozsahu, v akom spracúvame Vaše osobné údaje na účely našich oprávnených záujmov, môžete proti spracúvaniu namietať z dôvodov, týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Vtedy už nebudeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 21, ods. 1 GDPR). Čo sa týka nášho spracúvania Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, môžete proti takému spracúvaniu kedykoľvek namietať bez udania dôvodov (čl. 21, ods. 2 GDPR).

Na tieto účely nás môžete kedykoľvek kontaktovať (viď kontaktné údaje vyššie). Vašu žiadosť sa budeme snažiť vyriešiť čo najskôr, a v každom prípade sme povinní vyriešiť ju v rámci lehôt stanovených zákonom (hlavne čl. 12 GDPR).

Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

2.6. Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom podľa bodu 2.3. písm. a) tohto informačného listu.

Po ukončení zmluvného vzťahu využívame Vaše osobné údaje aby sme si vypýtali od Vás spätnú väzbu ako ste boli spokojní s produktom/službou a prípadne ponúkli Vám súvisiace produkty a služby, o ktoré by ste mohli mať záujem či informovali Vás o súvisiacich novinkách a zaujímavostiach (priamy marketing). Spracúvanie Vašich údajov v takom

prípade trvá po dobu, pokiaľ sú pre Vás tieto informácie relevantné a nenamietali ste proti spracúvaniu Vašich osobných údajov za týmto účelom. Ako sme vyššie uviedli, proti spracúvaniu za účelom priameho marketingu môžete namietať kedykoľvek bez udania dôvodov. Pri vyhodnocovaní údajov o našich zákazníkoch, predaných produktoch/poskytnutých službách (prieskum trhu) využívame anonymizované údaje.

Po ukončení zmluvného vzťahu tiež uchovávame tie údaje, uchovávanie ktorých od nás vyžadujú právne predpisy upravujúce podnikateľskú činnosť a povinnosti voči orgánom verejnej správy, pričom v takom prípade sa osobné údaje vymažú po uplynutí predpísanej doby. V odôvodnených prípadoch, ak sa jedná o preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, uchovávame relevantné údaje po dobu premlčacej doby stanovenej zákonom.

Ak ste nám poskytli svoje osobné údaje v rámci telemarketingu, pričom ste vyjadrili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré účely, budeme uchovávať Vaše údaje po dobu existencie týchto účelu/účelov. Vaše osobné údaje tiež budeme spracúvať pokiaľ bude z Vašej strany záujem o naše informácie o produktoch a službách a nenamietali ste proti spracúvaniu.

2.7. Budú sa Vaše údaje prenášať do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie?

Prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neplánujeme.

2.8. Ste povinní nám Vaše osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je založené výlučne na Vašom rozhodnutí a Vašom záujme o produkty/služby našej spoločnosti a našich objednávateľov podľa bodu 2.3. písm. a) tohto informačného listu. Aby sme Vám uvedené produkty/služby mohli poskytnúť, potrebujeme Vaše osobné údaje.

2.9. Týkajú sa ma procesy automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania?

Nie, rozhodnutia ktoré sa Vás týkajú prijímame na základe osobného posúdenia.